รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1นายกนก ปิ่นตบแต่ง 032425338 
101วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)  032425408 
102วัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์)  032424232 
103วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)  032446625 
104วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)นางรัฐรพี เชื้อทอง 032700892 
106วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)นายเอนก กลิ่นฟุ้ง 032428073 
107วัดดอนไก่เตี้ยนายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ 032425595 
108วัดอินทารามนางสุปัญนา งิ้วทอง 032404488 
109วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)นางยุพิน ศิริเรือง 032427101 
110อนุบาลเพชรบุรีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา 032426105 
111บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)  032428074 
112วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)นางวีริน หอมหวน 032419750 
114วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)นางสายพิรุณ อัฐนาค 032493366 
115บ้านบ่อหวายนายเทพไท ศรคำรณ 032598513 
116หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)นายจำลอง นุ่มสวน 032478225 
117วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)นายปัญญา ฉัตรวชิระวงษ์ 032478511 
118บ้านบางกุฬา  032441262 
119บ้านบ่อโพง  032457072 
120บ้านดอนนาลุ่มนายชัยวุฒิ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ 032457183 
121บ้านโตนดน้อยนายชิษณุพงศ์ รินรดาทิตาวีร์ 032478224 
122วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)นางสาวอุมาพร คงยาง 032457372 
123วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)นายสุรสิทธิ์ สรรพาการ 032425012 
124วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)นายไพฑูรย์ เฟื่องฟู   
126บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)  032700603 
127วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)นายสมพร โกญจนวรรณ 032427103 
128วัดไสกระดาน  032455409 
129วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)นายบัญญัติ เผื่อนสีเมือง 032598179 
130บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)นายปรีชา กาญจน์กีรติศักดิ์ 032478492 
131วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)นายวรจักร จอมทรักษ์ 032444219 
132วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)นายเพื่อม เกิดแก้ว 032444268 
133วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)นายเสรี ศรีสุขใส 032586121 
134วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)  032497251 
135บ้านดอนยางนางพิมผกา แดงสุวรรณ์ 032497253 
136บ้านหนองมะขาม  032497252 
137บ้านบ่อขมนายสมศักดิ์ แตงอวบ 032497302 
138บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)นายสำเนียง ทองลอย 032457184 
139บ้านดอนยี่กรอกนายสมเกียรติ ศรีสุขใส 032457329 
201บ้านคีรีวงศ์  032565171 
202บ้านเนินรักนางสาวพัชรินทร์ เนื่องอ้น 032565172 
203วัดมณีเลื่อน  032566092 
204ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)นายทรงกลด สระแก้ว 032565180 
205วัดทรงธรรม  032447800 
206บ้านหนองชุมพลนายพจน์ เผ่าเจริญ 032447858 
207บ้านหนองประดู่นางสาวรุ้งทอง ทัศนาลัย   
208วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)นายเรวัต กิ่งแก้ว 032447526 
209วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)นายสมชาย นุเวศวงษ์กมล 032499254 
210วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)  032562262 
211วัดหนองส้มนายประยุทธ์ บุญชู 032562258 
212บ้านสระพังนางสาวเยาวภา ป้อมปราณี 032562255 
213บ้านเขาย้อยนายปรีชา น้อยพ่วง 032562259 
214วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)นายณรงค์ โตระพิมาย 032562390 
215วัดยาง (เย็นประชาสรรค์)นายสมบูรณ์ มังสา 032562260 
216บ้านวัง  032562261 
217วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)  032562256 
218วัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)นายวิโรจน์ บุญดี 032562263 
219วัดเขาสมอระบัง  032403694 
221วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)นายวิรัตน์ วิบูลรังสรรค์ 032446624 
222วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)นายภูมิศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ 032403606 
301บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์นายสุรพล ทิมแท้ 032407113 
302บ้านหนองรีนายประทุม ปานสวย 032407112 
303บ้านสามเรือนนางพรทิพย์ สว่างลาภ 032407114 
304บ้านพุพลูนายสหชัย แสงอินทร์ 032494124 
305บ้านยางน้ำกลัดใต้นายจำลอง วุฒิธรรม 032404729 
306บ้านปากรัตน์นางทิพภาพร บัวชู 032417246 
307บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)นายสุริยา มนตรีภักดิ์ 032494227 
308บ้านจะโปรง  032494355 
309บ้านหนองไผ่นายสิงห์ทอง พันหลิ่ง 032494228 
310บ้านไทรงาม  032460117 
311บ้านอ่างศิลา  032460115 
312บ้านลิ้นช้าง  032460121 
313บ้านยางน้ำกลัดเหนือนายสมกิต บุญยะโพธิ์ 032460122 
314บ้านท่าเสลา  032460123 
401วัดต้นสน ([บุญมีโชติวิทยา)นายพิสิษฐ์ แม้นเขียน 032481179 
402บ้านแหลมนายวีระ ใจแสน 032481010 
403วัดในกลางนางงามเพ็ญ พันธุ์ดี 032481181 
404วัดอุตมิงค์ (จันทสิริราษฎร์รังสรรค์)  032481008 
406มิตรภาพที่ 34นายจุมพล สรรพอุดม 032481654 
407บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)นายสุรศักดิ์ สิบค้า 032425399 
408บ้านคลองมอญนางฐิติรัตน์ จูโต 032460128 
409วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)นายสุพจน์ หมู่คุ่ย 032481635 
410วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)นายไชยา จารีย์ 032427104 
411บ้านเหมืองไทรนายวัลลภ หล้าแหล่ง 032428424 
412วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)นายไพโรจน์ ช่อผกา 032489246 
413วัดเกาะแก้วนายวุฒิพงษ์ หัสรินทร์ 032489012 
414วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)นางวรรณา บัวทอง 032581026 
415วัดคุ้งตำหนัก  032403781 
416บ้านสามแพรกนางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศ 032404598 
417วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)นายสุพจน์ หนองมีทรัพย์ 032409038 
418วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)นางสาวพัชรียา จารีย์ 032409222 
419บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย)นายโกศล กรีทวี 032409023 
420วัดบางลำภูนายตรีศูล พงษ์พันธุ์ 032409413 
421บ้านบางหอ (โสภณเชาวราษฎร์รังสรรค์)นายภูมิสิทธิ์ เขียวอินทร์ 032409412 
422วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)นายกิตติสัณห์ น้ำทิพย์มงคล 032481009 
423วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)นายชาตรี ฐานาพิชัยศักดิ์ 032501069 
424วัดนอกปากทะเล  032501010 
425บ้านดอนมะขาม  032501011 
426บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)นายไพฑูรย์ เลียบวัน 032405020 
427วัดราษฎร์ศรัทธานางไข่มุกด์ รุ่งศิริวัฒนกิจ 032405018 
428วัดสมุทรโคดมนายสิทธิพงศ์ เกรอด 032478061 
429วัดสมุทรธารามนายยิ่งกมล นาคะเวช 032478512