รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ 032425338 
101วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)  032425408 
104วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)นางแน่งน้อย ประเสริฐ 032700892 
106วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)นายศราวุฒิ ศรีสุขใส 032428073 
107วัดดอนไก่เตี้ยนายวีระ ใจแสน 032425595 
108วัดอินทาราม  032404488 
109วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)นางยุพิน ศิริเรือง 032427101 
110อนุบาลเพชรบุรีนายสุริยา มนตรีภักดิ์ 032426105 
111บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)  032428074 
112วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)นางกัญญารัตน์ พูลพิพัฒน์ 032419750 
114วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)  032493366 
115บ้านบ่อหวาย  032598513 
116หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)  032478225 
117วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)  032478511 
118บ้านบางกุฬานายสายัณห์ นาคราช 032441262 
119บ้านบ่อโพง  032457072 
120บ้านดอนนาลุ่มนางวริสญา พิมพ์สวัสดิ์ 032457183 
121บ้านโตนดน้อย  032478224 
122วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)  032457372 
123วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)นางสาวกานดาภร สารพรภิญโญ 032425012 
124วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)นางสาวนุชจรี ดวงจิต   
126บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)  032700603 
127วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)  032427103 
129วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)นายกอบชัย มณีตัน 032598179 
130บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)นายอนุศาสน์ เพียรทอง 032478492 
131วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)  032444219 
132วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)นางสาวรักตาภา พินโพวงษ์ 032444268 
133วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)นางสุธิดา กงแก่งทา 032586121 
134วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)นายมาณพ เชิดชำนาญ 032497251 
135บ้านดอนยาง  032497253 
137บ้านบ่อขม  032497302 
138บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)  032457184 
139บ้านดอนยี่กรอก  032457329 
202บ้านเนินรัก  032565172 
203วัดมณีเลื่อนนางสาวกิตติวรรณ จ่าราช 032566092 
204ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)  032565180 
205วัดทรงธรรม  032447800 
206บ้านหนองชุมพลนางสาวณรัฎชา มณีนิล 032447858 
207บ้านหนองประดู่    
208วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)นายอรรถพล กาลนิล 032447526 
209วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)นายประชา แก้วสวัสดิ์ 032499254 
210วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)  032562262 
211วัดหนองส้ม  032562258 
212บ้านสระพังนางสาวชนิดาภา น้ำทิพย์ 032562255 
213บ้านเขาย้อย  032562259 
214วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)นายชวภณ แหลมสุข 032562390 
215วัดยาง (เย็นประชาสรรค์)นายภูมิศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ 032562260 
217วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)นางกัญจน์พร ชยวัฒน์โสภณ 032562256 
218วัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)  032562263 
219วัดเขาสมอระบังนางสาวอรุณี ไล้ทิม 032403694 
221วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)นายนพพร ตุ้มทอง 032446624 
222วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)นางสาวปวีณ์สุดา รามนัฎ 032403606 
301บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์นายโอภาส วงศ์เวช 032407113 
302บ้านหนองรีนางสาวกุลวรัท อ้อยจีน 032407112 
303บ้านสามเรือนนางสุทิน เจริญอินทร์ 032407114 
304บ้านพุพลูนางสุปัญนา งิ้วทอง 032494124 
305บ้านยางน้ำกลัดใต้นายณฐกร วรัญญสาธิต 032404729 
306บ้านปากรัตน์  032417246 
307บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)นางสาวไอยรา เย็นตั้ง 032494227 
308บ้านจะโปรงนายกฤตวัฒน์ สงวนให้ 032494355 
309บ้านหนองไผ่นางนภัสวรรณ คูหาทอง 032494228 
310บ้านไทรงาม  032460117 
311บ้านอ่างศิลา  032460115 
312บ้านลิ้นช้าง  032460121 
313บ้านยางน้ำกลัดเหนือ  032460122 
314บ้านท่าเสลานายวีระพงศ์ สว่างลาภ 032460123 
401วัดต้นสน ([บุญมีโชติวิทยา)นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ 032481179 
402บ้านแหลมนายตรีศูล พงษ์พันธุ์ 032481010 
403วัดในกลางนางสาวพัชรียา จารีย์ 032481181 
406มิตรภาพที่ 34  032481654 
407บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)นายสุรินทร์ ผุดผ่อง 032425399 
408บ้านคลองมอญนางฐิติรัตน์ จูโต 032460128 
409วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศ 032481635 
410วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)  032427104 
411บ้านเหมืองไทรนายสิทธิพงศ์ เกรอด 032428424 
412วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)  032489246 
413วัดเกาะแก้วนางสุวารินทร์ ศตสังวัตสร์ 032489012 
414วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)  032581026 
416บ้านสามแพรก  032404598 
417วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)  032409038 
418วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)นางสาวศศิวิมล แก้วสมนึก 032409222 
419บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย)  032409023 
420วัดบางลำภูนางมนฤดี หอมดี 032409413 
421บ้านบางหอ (โสภณเชาวราษฎร์รังสรรค์)  032409412 
422วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)นายอนุพงษ์ โชติรักษ์ 032481009 
423วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)นางคลองแข นุ่มสวน 032501069 
424วัดนอกปากทะเล  032501010 
425บ้านดอนมะขามนางสาวมยุรี แสนสุข 032501011 
426บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)นางวรรณา บัวทอง 032405020 
427วัดราษฎร์ศรัทธา  032405018 
428วัดสมุทรโคดม  032478061 
429วัดสมุทรธาราม  032478512